بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

MPA,بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA,بررسي بردارهاي ريتز,پایان نامه MPA,پایان نامه بررسي بردارهاي ريتز,دانلود پایان نامه,روش MPA,وابسته به بار و روش MPA
دانلود فایل بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

دانلود فایل

مقدمه:توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش تحليلي را فراهم كرده است كه امكان تحليل هندسه، شرايط مرزي و بارگذاري دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌هاي يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي مي‌باشد. در كاربرد اين روش براي ديناميك سازه‌ها ويژگي غالب روش اجزاي محدود آن است كه سيستم پيوسته واقعي را كه از نظر تئوري بينهايت درجة آزادي دارد، با يك سيستم تقريبي چند درجه آزادي جايگزين نمايد. هنگامي كه با سازه‌هاي مهندسي كار مي‌كنيم غير معمول نمي‌باشد كه تعداد درجات آزادي كه در آناليز باقي مي‌مانند بسيار بزرگ باشد. بنابراين تأكيد بسياري در ديناميك سازه براي توسعة روشهاي كارآمدي صورت مي‌گيرد كه بتوان پاسخ سيستم‌هاي بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاري بدست آورد.هر چند اساس روشهاي معمول جبر ماتريس تحت تاثير درجات آزادي قرار نمي‌گيرند، تلاش محاسباتي و قيمت، به سرعت با افزايش تعداد درجات آزادي افزايش مي‌يابند. بنابراين بسيار مهم است كه قيمت محاسبات در حد معقول نگهداشته شوند تا امكان تحليل مجدد سازه بوجود آيد. هزينه پايين محاسبات كامپيوتري براي يك تحليل امكان اتخاذ يك سري تصميمات اساسي در انتخاب و تغيير مدل و بارگذاري را براي مطالعة حساسيت نتايج، بهبود طراحي اوليه و رهنمون شدن به سمت قابليت اعتماد برآوردها فراهم مي‌آورد. بنابراين، بهينه سازي در روشهاي عددي و متدهاي حل كه باعث كاهش زمان انجام محاسبات براي مسائل بزرگ گردند بسيار مفيد خواهند بود.استفاده از بردارهاي ويژه، براي كاهش اندازة سيستمهاي سازه‌اي يا ارائه رفتار سازه به وسيلة تعداد كمي از مختصات هاي عمومي (تعميم يافته) – در فرمول بندي سنتي – احتياج به حل بسيار گرانقيمت مقدار ويژه دارد.يك روش جديد از تحليل ديناميكي كه نياز به برآورد دقيق فركانس ارتعاش آزاد و اشكال مدي ندارد توسط ويلسون Wilson يوان (Yuan) و ديكنز (Dickens) (1.17) ارائه شده است.روش كاهش، بردارهاي ريتز وابسته به بار WYD Ritz vectors) كه D, Y, W (حروف اختصاري نويسندگان)( بر مبناي بر هم نهي مستقيم بردارهاي ريتز حاصل از توزيع مكاني و  بارهاي مشخص ديناميكي مي‌باشد. اين بردارها در كسري از زمان لازم براي محاسبة اشكال دقيق مدي، توسط يك الگوريتم بازگشتي ساده بدست مي‌آيند. ارزيابي‌هاي اوليه و كاربرد الگوريتم در تحليل تاريخچه زماني زلزله نشان داده است كه استفاده از بردارهاي ريتز وابسته به بار منجر به نتايج قابل مقايسه يا حتي بهتري نسبت به حل دقيق مقدار ويژه شده است.فهرست مطالب:فصل اول: آنالیز دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به باربخش اول: تحلیل دینامیکیمقدمه۱-۱- اصول اولیه تحلیل دینامیکی۲-۱- تعادل دینامیکی۳-۱- روش حل گام به گام۴-۱- روش برهم نهی مدی۵-۱- تحلیل طیف پاسخ۶-۱- حل در حوزه فرکانس۷-۱- حل معادلات خطیبخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختیمقدمه۱-۲- روش جستجوی دترمینانی۲-۲- کنترل ترتیب استورم۳-۲- متعامد سازی گرام اشمیت۴-۲- تکرار زیر فضای بلوکی۵-۲- حل سیستمهای منفرد۶-۲- ایجاد بردارهای ریتز وابسته به باربخش سوم: کلیات روش LDR1-3- روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها۱-۱-۳- جداسازی مسائل خطی دینامیکی به وسیله برهم نهی مدی۲-۳- استفاده از بردارهای ریتز در دینامیک سازه ها۱-۲-۳- روش ریلی برای سیستمهای تک درجه آزادی۳-۳- تولید خودکار بردارهای ریتز وابسته به بار۴-۳- تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار۱-۴-۳- ماتریس جرم۲-۴-۳- بردار بارگذاری۱-۲-۴-۳- محتوای فرکانسی۲-۲-۴-۳- توزیع مکانیبخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos1-4- روش Lanczos2-4- خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار۳-۴- نکاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار۴-۴- تحلیل سیستمهای با میرایی۱-۴-۴- روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی)۲-۴-۴- روند حل برای میرایی غیر متناسب۵-۴- فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به باربخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار۱-۵- تخمین های خطای مکانی برای ارائه بارگذاری۲-۵- ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار۳-۵- تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده۴-۵- تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو۵-۵- روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار۱-۵-۵- روش تصحیح استاتیکی۲-۵-۵- روش شتاب مدی۶-۵- رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیقبخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار۱-۶- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار۱-۱-۶- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد۲-۱-۶- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد۳-۱-۶- باز متعامد سازی انتخابی۴-۱-۶- کاربرد کامپیوتری متعامد سازی انتخابی۲-۶- تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار۱-۲-۶- بردارهای ریتز LWYD2-2-6- کاربرد کامپیوتری با استفاده از فرم کاهش یافته سه قطری۳-۶- کاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای۱-۳-۶- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP2-3-6- توضیح مدل ریاضی۳-۳-۶- ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتزبخش هفتم: تحلیل دینامیکی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز۱-۷- منبع و حد رفتار غیرخطی۲-۷- تکنیک های راه حل برای تحلیل دینامیکی غیرخطی۳-۷- روشهای انتگرال گیری مستقیم۴-۷- روشهای برهم نهی برداری۵-۷- گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی۶-۷- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی کلی۷-۷- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلیبخش هشتم: توصیف فیزیکی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال۱-۸- مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتزمثال ۱:مثال ۲:مثال ۳:بخش نهم: تحلیل دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز۱-۹- معادله حرکت کاهش یافتهنتیجهمراجع فصل اولضمیمهفصل دوم: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال (MPA)بخش اول: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی۱-۱- روندهای تحلیلی۲-۱- پیدایش روش غیرخطی استاتیکی۳-۱- فرضیات اساسی۱-۳-۱- کنترل براساس نیرو یا تغییر مکان۲-۳-۱- الگوهای بارگذاری۳-۳-۱- تبدیل سازه MDF به SDF4-3-1- تغییر مکان هدف۵-۳-۱- حداکثر شتاب زمین۴-۱- روش آنالیز استاتیکی غیرخطی۵-۱- روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت۱-۵-۱- روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت۶-۱- محدودیتهای POAبخش دوم: MPA1-2- معادلات حرکت۲-۲- معرفی سیستمهای مورد بررسی و حرکت زمین۳-۲- روند تقریبی تحلیل۱-۳-۲- بسط مدی نیروهای موثر۲-۳-۲- ایده اساسی۴-۲- روشUMRHA1-4-2- سیستمهای خطی۲-۴-۲- سیستمهای غیرخطی۵-۲- MPA1-5-2- سیستمهای الاستیک۲-۵-۲- سیستمهای غیرالاستیک۶-۲- خلاصه MPA7-2- برآورد روشفهرست اشکالشکل ۱-۱- ایده آل سازی سازه با جرم گستردهشکل ۱-۳- الگوریتم ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بارشکل ۲-۳- نیروهای اینرسی و الاستیک در مقابل فرکانسهای مدیشکل ۱-۴- روش Lanczosشکل ۱-۵- مقایسه مقیاسهای مختلف خطا ارائه شده توسط روابط مختلفشکل ۲-۵- الگوریتم ترکیب بردارهای ریتز وابسته به‌ار وتکرار زیرفضا برای حل مساله ویژه عمومیشکل ۱-۶- الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار (اصلاح شده)شکل ۲-۶- مدل فرضی سکوی دریاییشکل ۳-۶- ارائه بارگذاری موج معیار خطای اقلیدسیشکل ۴-۶- ارائه بارگذاری زلزله معیار خطای اقلیدسیشکل ۵-۶- سطح تعامد باقی مانده با استفاده از الگوریتمهای مختلفشکل ۶-۶- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری موج)شکل ۷-۶- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری زلزله)شکل ۸-۶- اشکال مدی برای همگرایی بارگذاری موجشکل ۹-۶- اشکال مدی برای همگرایی بارگذاری زلزلهفهرست جداولجدول ۱-۶- تعداد عملیات لازم برای روندهای متعامدسازیجدول ۲-۶- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (%) بارگذاری زلزلهجدول ۱-۸- درصد خطا (ریتز و ویژه)جدول ۲-۸- مشارکت جرمی (مقادیر ویژه)جدول ۳-۸- مشارکت جرمی (ریتز)جدول ۴-۸- مشارکت جرمی (مقادیر ویژه دقیق)جدول ۵-۸- مشارکت جرمی (بردارهای ریتز)

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA بررسي بردارهاي ريتز پایان نامه بررسي بردارهاي ريتز بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA روش MPA MPA بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA دانلود پایان نامه پایان نامه MPA

جزوه کنترل دیجیتال دانشگاه تبریز

جزوه کنترل دیجیتال دانشگاه تبریز رفتن به سایت اصلی توضیحات:جزوه کنترل دیجیتال دانشگاه تبریز  این مجموعه شامل 11 فایل pdf در مورد مباحث مختلف درس کنترل دیجیتال می باشد.تعداد صفحات 289 صفحه   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: جزوه…

لبنیات

لبنیات رفتن به سایت اصلی همه ما می دانیم که لبنیات دارای خواص فراوانی است و در رشد کودکان و نوجوانان نقش زیادی دارد، از سویی کلسیم موجود در لبنیات در استحکام استخوان ها و سلامت دندان ها موثر است. اما در…

مدار فرمان و قدرت دستگاه شیرینی پزی و درب کرکره ای

مدار فرمان درب ریموت دار,مدار فرمان درب های کر کره ای,مدار فرمان دستگاه شیرینی پزی,مدار فرمان دستگاه فر,مدار فرمان دستگاه های شیرینی پزی,مدار فرمان شیرینی پزی,مدار قدرت دستگاه شیرینی پزی,مدار قدرت دستگاه های شیرینی,مدار قدرت شیرینی پزی دانلود فایل مدار…

برازش داده در رگرسیون چندگانه، نمودار پراکنش و فقدان برازش در SPSS

SPSS,برازش,برازش داده,پروژه SPSS,پروژه برازش,پروژه برازش SPSS,پروژه برازش داده,پروژه برازش در SPSS,پروژه رگرسیون,پروژه رگرسیون چند گانه,دانلود پروژه,رگرسیون,رگرسیون چندگانه,فقدان برازش در SPSS,نمودار پراکنش دانلود فایل برازش داده در رگرسیون چندگانه، نمودار پراکنش و فقدان برازش در SPSS دانلود فایل بخشی از متن:رگرسیون…

قالب فارسی فورست (Theme Forest)

قالب فارسی فورست (Theme Forest) رفتن به سایت اصلی توضیحات:حتما با سایت معروف تم فورست آشنا هستید. امروزه استفاده از قالب این سایت برای اکثر ایرانیان جالب شده و طرفدار زیادی دارد. این قالب برای اولین بار با ویرایش فارسی…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان هرسین (واقع در استان کرمانشاه)

استان کرمانشاه,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان هرسین,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان هرسین دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان هرسین (واقع در استان کرمانشاه) دانلود فایل توضیحات:-…

بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی

پایان نامه افسردگی شغلی,پایان نامه بررسی نارضایتی شغلی,پروژه عوامل افسردگی شغلی,تاثیر شغل در افسردگی,تاثیر نارضایتی شغلی بر افسردگی,دانلود پایان نامه نارضایتی شغلی,رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی,عوامل ایجاد افسردگی شغلی دانلود فایل بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی دانلود فایل بخشی…

قوانین و مقررات گمرکی ایران مربوط به آثار فرهنگی و هنری رسانه های دیجیتالی

قوانین گمرک آثار فرهنگی,قوانین گمرک آثار هنری,قوانین گمرک آثار هنری رسانه های,قوانین گمرک اثار دیجیتالی ایران,قوانین گمرک اثار دیجیتالی فرهنگی,گمرک آثار هنری دیجیتال,مقررات گمرکی آثار رسانه ای,مقررات گمرکی رسانه فرهنگی دانلود فایل قوانین و مقررات گمرکی ایران مربوط به آثار…

پایان نامه بررسی شبکه بی سیم و معماری آنها

پایان نامه بررسی شبکه بی سیم و معماری آنها رفتن به سایت اصلی این پروژه شامل (مقدمه-متن پروژه-منابع و ماخذ) می باشد.بخشی از پروژه:در هريك از سه قرن گذشته فناوري خاصي رونق داشته است. قرن هيجدهم زمان توسعه سيستم هايي…

پروژه درس اجزا ماشین

اجزا ماشین,پروژه اجزا ماشین,پروژه درسی اجزا ماشین,تحقیق اجزا ماشین,تحقیق درس اجزا ماشین,تحقیق درسی اجزا ماشین,جزوه اجزا ماشین,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,درس اجزا ماشین دانلود فایل پروژه درس اجزا ماشین دانلود فایل بخشی از متن:پنج دسته كلي (1- عملكردي ،2- سختي و قدرت…

پاورپوینت نفوذ اجتماعی

social influence,بررسی ساختار نفوذ اجتماعی,بررسی نفوذ اجتماعی,پاورپوینت پدید نفوذ اجتماعی,پاورپوینت نفوذ اجتماعی,تحقیق نفوذ اجتماعی,عوامل نفوذ اجتماعی,مقاله نفوذ اجتماعی دانلود فایل پاورپوینت نفوذ اجتماعی دانلود فایل بخشی از متن:نفوذ اجتماعی چیست؟ به تغییر شکل رفتار یا باورهای فرد بر اثر فشار…

نقشه بخش های شهرستان اسلام آباد غرب

بخش های شهرستان اسلام آباد غرب,دانلود شیپ فایل,شیپ فایل بخش های شهرستان اسلام آباد غرب,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان اسلام آباد غرب,لایه جی آی اس بخشهای اسلام آباد غرب,نقشه ی بخش های اسلام آباد غرب,نقشه ی جی آی اس…

نقشه منحنی های هم تبخیر استان کرمانشاه

استان کرمانشاه,خطوط هم تبخیر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه هم تبخیر,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,منحنی های هم تبخیر,نقاط هم تبخیر کرمانشاه,نقشه,هم تبخیر,هواشناسی دانلود فایل نقشه منحنی های هم تبخیر استان کرمانشاه دانلود فایل - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان…

گزارش کارآموزی در شرکت خدمات کامپیوتری

پروژه کارآموزی کامپیوتر,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی رشته کامپیوتر,کارآموزی کامپیوتر,کارآموزی کامپیوتر نرم افزار,کارآموزی نرم افزار,گزارش کارآموزی نرم افزار دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت خدمات کامپیوتری دانلود فایل چکیده:فعاليت اصلي شركت عبارت است از ارائه خدمات كامپيوتري، مكانيزاسيون،…

بررسی آمار استفاده از اينترنت

آمار استفاده از اينترنت,آمار اینترنت,آمار بازدید اینترنتی,آمار بينندگان سايت,آمار بينندگان هر سايت,تحقیق آمار بازدید از اینترنت,تحقیق آمار بازدید از سایت,تحقیق آمار بازدید وبسایتها دانلود فایل بررسی آمار استفاده از اينترنت دانلود فایل بخشی از متن:متخصصين فعال در دنياي تجارت الكترونيك،…

نقشه خطوط هم بارش استان آذربایجان شرقی

خطوط هم بارش,دانلود خطوط هم بارش,دانلود شیپ فایل خطوط هم بارش,شیپ فایل خطوط هم بارش آذربایجان شرقی,شیپ فایل هم بارش,لایه GIS خطوط هم بارش استان آذربایجان شرقی,نقشه هم بارش,نقشه هم بارش استان آذربایجان شرقی,هواشناسی دانلود فایل نقشه خطوط هم بارش…

قواعد کامل فعلهای معتل

قواعد کامل فعلهای معتل رفتن به سایت اصلی این جزوه شامل قواعد کامل صرف فعلهای معتل (مثال-اجوف-ناقص و...) برای دانش آموزان سوم تجربی ریاضی و انسانی و داوطلبان کنکور سراسری بسیار مفید است   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها:…

جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی

جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی رفتن به سایت اصلی جزوه  آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی آنالیز حقیقی کتاب های خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی    فهرست مطالب  فصل اول: مفهوم اندازه پذیري فصل دوم: اندازه هاي بورل مثبت. فصل…

رفتارهاي نابهنجار ناشي از اختلالات عاطفي در کودکان

اختلال عاطفی کودکان,اختلالات عاطفي,دانلود مقاله,رفتار نابهنجار کودکان,رفتارهاي نابهنجار,مقاله روانشناسی,مقاله علوم تربیتی,نابهنجاری کودکان,ناهنجاری کودکان دانلود فایل رفتارهاي نابهنجار ناشي از اختلالات عاطفي در کودکان دانلود فایل چکیده:اگر فردی رفتارهای مورد تأیید جامعه را از خود بروز ندهد یا از لحاظ توانایی‌های…

گزارش کارآموزی برق در مجتمع گل گهر

خرید گزارش کارآموزی برق,دانلود پروژه کارآموزی برق,دانلود کارآموزی برق مجتمع گل گهر,دانلود گزارش کار برق مجتمع گل گهر,دانلود گزارش کارآموزی برق مجتمع گل گهر,کارآموزی برق مجتمع گل گهر,کارورزی برق مجتمع گل گهر,گزارش کارآموزی برق مجتمع گل گهر دانلود فایل گزارش…

روابط اخلاقی متقابل زن و شوهر (پودمان حقوق خانواده - درس خانواده در اسلام و ایران)

روابط اخلاقی متقابل زن و شوهر (پودمان حقوق خانواده - درس خانواده در اسلام و ایران) رفتن به سایت اصلی مقدمه  زناشویی یكی از صمیمی ترین و خصوصی ترین انواع ارتباط انسانی و از نیازهای فطری بشر است . زمانیكه…

پاورپوینت اثرات گرد و غبار در کارگاه های صنایع چوب

اثرات گرد چوب در نجاری,اثرات گرد و غبار چوب بر کارگران,اثرات گرد و غبار در محیط کار,بررسی بهداشت کارگاه صنایع چوب,پاورپوینت اثرات گرد و خاک در نجاریها,پاورپوینت بهداشت حرفه ای,پاورپوینت عوارض گرد و غبار چوب,خطرات,عوامل زیان آور گرد و غبار…

تحقیق در مورد تحلیل 5 داستان معاصر

تحقیق در مورد تحلیل 5 داستان معاصر رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:نيمهُ تاريك ماه، جلد اول: مجموعهُ 36 داستان كوتاه چاپ اول: تهران، انتشارات نيلوفر، بهار 1380، 565 صفحه. چاپ دوم: بهار 1382 چند توضيح: فرزانه طاهري مقدمهُ…

فيزيولوژي اعصاب

فيزيولوژي اعصاب رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: فيزيولوژي اعصاب

دانلود کتاب روانشناسی مدیریت- دکتر احمد بیانی -پیام نور- pdf

دانلود کتاب روانشناسی مدیریت- دکتر احمد بیانی -پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب روانشناسی مدیریت دکتر احمد بیانی پیام نورشامل 191 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: روانشناسی مدیریت بیانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *