بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

رفتن به سایت اصلی

فایل فوق کاملا ویرایش شده(غلط گیری شده) و به همراه فهرست مطالب و اشکال و جداول می باشد.

چکیده

در
این پروژه تلاش شده که ضمن معرفی ادوات FACTS ساختار و مشخصه های آن‌ها بررسی شده و به
بحث در مورد کاربردهای آن‌ها در جبران پارامترهای مختلف سیستم قدرت پرداخته شود.
در جهت به انجام رساندن این هدف در فصل اول(قسمت 1-1) اصول جبران سازی سیستم‌های قدرت
و جبران سازی کلاسیک بیان می‌شوند. در ادامه فصل اول (قسمت1-2) ایده‌ی ادوات FACTS معرفی می‌شود و به تقسیم بندی کلی این ادوات
می‌پردازد. همچنین در این قسمت یک گروه از آن‌ها تحت عنوان ادوات FACTS ‏کنترل شده با تریستور بررسی
می‌شوند و در ادامه فصل اول (قسمت 1-3) ساختار ادوات نوین FACTS یا ادوات FACTS برپایه مبدل منبع ولتاژ بیان و انواع مختلف
آن معرفی و بررسی می‌شوند.

انتظار
می‌رود كه وجود TCSCدر
سيستم قدرت تأثیرات مثبتي داشته باشد در فصل دوم تأثیر اين تجهيز را بر قابليت
اطمينان سيستم قدرت بررسي می‌نماییم . در ابتدا مدل قابليت اطمينان يك خط انتقال
به همراه TCSC
را ارائه و با رويكرد فضاي حالت آن را ساده مي نماییم . سپس انجام پخش بار بهينه
را با حضور TCSC
به منظور تصمیم گيري براي  قطع بار معرفي
مي نماییم . به منظور بررسي تأثیر TCSC
 ،
قابليت اطمينان سيستم در شرايط مختلف بهره برداري مانند قرارگيري TCSC در مکان‌های مختلف و محدودیت‌های حرارتي
مختلف خط محاسبه می‌شود .

در
فصل سوم تأثیرات TCSC  بر قابليت اطمينان سیستم‌های قدرت بررسي می‌شود
. در اينجا TCSC  به منظور تنظيم تقسيم بار بين دو خط انتقال
موازي به كار می‌رود . از اين رو حداكثر توان قابل انتقال از خطوط انتقال عبور می‌کند.
بدين منظور مدل قابليت اطمينان TCSC
در سيستم انتقال توسعه داده می‌شود .

و
در ادامه‌ی اين فصل تأثیر كنترل كننده هاي يكپارچه فلوي توان (UPFC)بر قابليت اطمينان سيستم قدرت مورد بررسي
قرار می‌گیرد. UPFC
به منظور تنظيم سهم  توان دو خط انتقال
مختلف كه با يكديگر  موازی می‌باشند بكار
گرفته می‌شود و نيز باعث می‌شود حداكثر ظرفيت انتقال توان مورد استفاده قرار گيرد.

و
در ادامه‌ی اين فصل همچنین آناليز قابليت اطمينان سيستم قدرت AC/DC  در
يك سيستم مركب كه در آن يك طرح جبران كننده هيبريدي (مركب ) در يك لينك AC  به
منظور تنظيم امپدانس انتقال  و متعاقب آن
افزايش ظرفيت انتقال بكار رفته است، بررسي می‌شود.

کلید واژه: ادوات
FACTS، قابليت اطمينان
TCSC، كنترل كننده هاي يكپارچه فلوي توان UPFC، امپدانس انتقال.

این پروژه شامل مطالب ذیل می باشد:

فصل اول
معرفی، عملکرد و اصول جبران سازی ادوات FACTS

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

 

1 -2- محدودیت‌های
انتقال توان در سیستم‌های قدرت
…………………………………………

 

1-2-1- عبور
توان در مسیرهای ناخواسته …………………………………………………………….

 

1-2-2- عدم
بهره برداری از ظرفیت واقعی خط انتقال
…………………………………………..

 

1-3- راه حل‌های معمول افزایش
ظرفیت توان انتقالی در سیستم‌های قدرت ……………….

 

1-3-1-
احداث خطوط انتقال جدید
…………………………………………………………………..

 

1-3-2-
بهبود وضعیت بهره برداری از خطوط موجود
…………………………………………..

 

1-4- کاربرد ادوات متعارف برای
افزایش ظرفیت انتقال …………………………………………..

 

1-4-1- خازن‌های
سری کنترل شده با کلیدهای مکانیکی
………………………………………

 

1-4-2- بانک‌های
خازنی– راکتوری موازی کنترل شونده با کلیدهای مکانیکی …………

 

1-4-3- جابه‌جا
کننده‌ی فاز کنترل شده با استفاده از کلیدهای مکانیکی ……………………

 

1-4-4-
مشخصه های توان – زاویه‌ی خط انتقال در حالات
مختلف ………………………

 

1-5- تریستور
…………………………………………………………………………………………………….

 

1-6- ادوات FACTS کنترل
شده با تریستور ………………………………………………………….

 

1-6-1-
جبران کننده‌ی بار ایستا (SVC) ………………………………………………………………

 

1-6-1-1-
راکتور کنترل شده با تریستور (TCR) ………………………………………………….

 

1-6-1-2-
خازن سوئیچ شونده با تریستور TCR …………………………………………………

 

1-6-2- خازن
سری کنترل شده با تریستور (TCSC) …………………………………………….

 

1-6-3- جابه‌جا
کننده فاز کنترل شده با تریستور (TCPS) ……………………………………..

 

1-7- مبدل منبع ولتاژ VSC …………………………………………………………………………………

 

1-7-1-
مبانی و اصول ………………………………………………………………………………………

 

1-8- ادوات STATCOM
…………………………………………………………………………………..

 

1-8-1- روش‌های
کاهش هارمونیک‌های ولتاژ ……………………………………………………..

 

1-8-1-1-
اتصال سه فاز مبدل به شکل مثلث ………………………………………………………

 

1-8-1-2- تغییر در تأخیر
فاز کلید زنی ………………………………………………………………

 

1-8-1-3- مدولاسیون
پهنای پالس (PWM) ………………………………………………………..

 

1-8-1-4- مدار زنجیره
ای ………………………………………………………………………………..

 

1-8-1-5- جابجایی فاز
با استفاده از ترانسفورماتور ………………………………………………

 

1-9- جبران ساز SSSC
………………………………………………………………………………………

 

1-10- UPFC ……………………………………………………………………………………………………

 

1-11- کنترل کننده مدیریت انتقال توان (IPFC)
……………………………………………………..

 

فصل دوم
مدل سازی ادوات FACTS در زمینه قابلیت اطمینان سیستم‌های
قدرت

2-1- مدل
قابليت اطمينان TCSC …………………………………………………………………………

 

2-2- مدل قابليت اطمينان يك خط انتقال به همراه TCSC
………………………………………

 

2-2-1- مشخصات TCSC
………………………………………………………………………………..

 

2-2-2- مدل قابليت اطمينان خط
انتقال به همراه TCSC
………………………………………

 

2-3- محاسبات قابليت اطمينان …………………………………………………………………………….

 

2-3-1-
رويكرد آشكار سازي به روش نمونه برداري
……………………………………………

 

2-3-2-
فرمول‌بندی OPF
…………………………………………………………………………………

 

2-4- مثال
………………………………………………………………………………………………………….

 

2-4-1- بيان
اطلاعات سيستم
…………………………………………………………………………….

 

2-4-2- انتخاب
محل
………………………………………………………………………………………..

 

  2-4-3- محدودیت‌های حرارتي …………………………………………………………………………

 

2-4-4- مدل
ايده ال
TCSC……………………………………………………………………………….

 

فصل سوم
تاثير استفاده از ادوات FACTS بر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت

3-1- تاثير
TCSC بر قابليت
اطمينان سيستمهاي قدرت …………………………………………..

 

3-1-1- خازن
سري كنترل شده با تريستور (TCSC) …………………………………………….

 

3-1-2- كاربرد
TCSC در خطوط انتقال پارالل با مشخصات غير يكسان …………………

 

3-1-3- مدل
سازي TCSC از لحاظ قابليت اطمينان ……………………………………………..

 

3-1-4-
نتايج مطالعات قابليت اطمينان ………………………………………………………………..

 

3-1-4-1- مطالعات
حساسيت
…………………………………………………………………………..

 

3-1-4-2- آناليز
هزينه
………………………………………………………………………………………

 

3-2- تاثير UPFC بر
قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت ………………………………………….

 

3-2-1- كنترل
كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) ……………………………………………….

 

3-2-1-1-
حالت كنترل اتوماتيك فلوي توان در UPFC ……………………………………..

 

3-2-2- كاربرد
UPFC در خطوط انتقال پارالل با پارامتر هاي مختلف
…………………….

 

3-2-3- مدل قابليت اطمينان
………………………………………………………………………………

 

3-2-4- نتايج
مطالعات قابليت اطمينان
………………………………………………………………..

 

3-2-4-1-
هزينه قطعي ها …………………………………………………………………………………

 

3-2-4-2- مقايسه
بين UPFC و TCSC …………………………………………………………….

 

3-3- تاثير بهم پيوستن لينك DC و SSSC بر
قابليت اطمينان سيستم قدرت ………………

 

 3-3-1- سيستم تحت مطالعه …………………………………………………………………………….

 

3-3-2- طرح جبران ساز مركب
(هيبريد)
…………………………………………………………….

 

3-3-3- مدل قابليت اطمينان اجزاء ……………………………………………………………………..

 

 3-3-3-1- مدل قابليت اطمينان خط انتقال AC به همراه
جبران كننده مركب …………….

 

3-3-3-2- مدل
قابليت اطمينان لينك DC …………………………………………………………..

 

3-3-3-3- مدل
قابليت اطمينان كل سيستم انتقال
…………………………………………………

 

3-3-4- نتايج
مطالعه
…………………………………………………………………………………………

 

3-3-4-1-
شاخصهاي ساليانه شده ……………………………………………………………………..

 

3-3-4-2- شاخصهاي
ساليانه …………………………………………………………………………….

 

منابع و مراجع
……………………………………………………………………………………………………..

 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسي تاثيرات ادوات FACTS برقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت

تحقیق پاشش مذاب دركنورترها

پاشش مذاب,تحقیق ریخته گری,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شبیه سازی پاشش,قوس الکتریکی,كنورترها,كنورترهاي متالورژيكي,کوره,کوره گازی,مدلینگ پاشش مذاب,مقاله متالوژی دانلود فایل تحقیق پاشش مذاب دركنورترها دانلود فایل مدلينگ پاشش مذاب دركنورترهاي مجتمع مس سرچشمهچکیده:در زمينه پديده هاي مربوط به پاشش دركنورترهاي متالورژيكي و همچنين بررسي…

نقشه اتوکدی شهرستان بوکان

بخش های بوکان,دانلود نقشه,دانلود نقشه کامل بوکان,دهستان های بوکان,راههای روستایی بوکان,روستاهای بوکان,شهرستان بوکان,نقشه اتوکد بوکان,نقشه بوکان,نقشه راه های روستایی بوکان دانلود فایل نقشه اتوکدی شهرستان بوکان دانلود فایل توضیحات:نقشه اتوکدی شهرستان بوکان شامل:موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها و نحوه دسترسی…

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

پاورپوینت کتاب دكتر الواني,پاورپوینت مدیریت خلاقیت,پاورپوینت مدیریت نوآوری,پاورپوینت نوآوری در سازمان,خلاصه کتاب مدیریت عمومی,خلاقیت سازمانی,فصل هشتم کتاب مديريت عمومي,مدیریت خلاقیت,نوآوری سازمانی دانلود فایل پاورپوینت خلاقیت و نوآوری دانلود فایل بخشی از متن:خلاقیت، پیدایی و تولید یک فکر و اندیشه نوست،…

مدیریت کالا در صنایع بزرگ و پیشرفته

انواع مدیریت کالا,بررسی مدیریت کالا در کاخانه ها,پایان نامه مدیریت کالا,پروژه حسابداری مدیریت کالا,پروژه مدیریت کالا در شرکتها,روش های مدیریت کالا در صنعت,مدیریت کالا در صنایع,مدیریت کالا در صنایع بزرگ,مدیریت کالا در صنایع پیشرفته دانلود فایل مدیریت کالا در صنایع…

بررسی مالی سيستم خريد و انبارداري مجتمع صنعتي سيمان آبيك

پروژه حسابداری سيمان آبيك,پروژه مالی انبارداري,پروژه مالی سيستم خريد,پروژه مالی سيمان آبيك,پروژه مالی کارخانه سيمان آبيك,پروژه مالی مجتمع صنعتي سيمان آبيك,دانلود پروژه سيمان آبيك,گزارش حسابداری سيمان آبيك,گزارش مالی سيمان آبيك دانلود فایل بررسی مالی سيستم خريد و انبارداري مجتمع صنعتي…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر (واقع در استان مازندران)

استان مازندران,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر (واقع در استان…

تجربیات مدون دبیر ریاضی (ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی)

ارتقا شغلی تدریس ریاضی,ارتقاء رتبه شغلی د,پروژه ارتقا شغل دبیر ریاضی,تجربیات مدون دبیر ریاضی,تجربیات مدون کلاس ریاضی,تحقیق ارتقا شغلی دبیر ریاضی,تحقیق تدریس فعال ریاضی,تحقیق دانش آموز فعال ریاضی,تحقیق معلم خلاق ریاضی,دانلود پروژه ارتقا شغلی دانلود فایل تجربیات مدون دبیر ریاضی…

بررسی کامل روش ها و الگوریتم های رمزنگاری و امنیت

des rsa,security,الگوريتم هاي نامتقارن,پروژه الگوریتم امنیت,پروژه الگوریتم رمزنگاری,پروژه امنیت,پروژه توابع درهم سازي,پروژه رمز نگاری,پروژه رمزگذاری,پروژه رمزنگاري کليد,روش الگوریتم رمز نگاری دانلود فایل بررسی کامل روش ها و الگوریتم های رمزنگاری و امنیت دانلود فایل چكيده:امروزه اينترنت به يكي از اركان…

انواع مواد الكلی و نيكوتين

انواع مواد الكلی و نيكوتين رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: انواع مواد الكلی نيكوتين

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماکو

استان آذربایجان غربی,شهرستان ماکو,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماکو دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شهرضا (واقع در استان اصفهان)

استان اصفهان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان شهرضا,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان شهرضا (واقع…

dorker دورک دورک ساز

dorker دورک دورک ساز رفتن به سایت اصلی این برنامه دورک نویسی میکند برای آنها که به دورک احتیاج دارند و سرعت عمل لازم دارندجهت اطلاعات بیشتر به تلگرام @MarcoMasood  مراجعه کنیدورودی url خروجی دورک   پرداخت و دریافت فایل…

شیپ فایل محدوده سیاسی خلیج فارس

دانلود شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل محدوده سیاسی خلیج فارس,لایه GIS محدوده سیاسی خلیج فارس,محدوده سیاسی خلیج فارس,مرز خلیج فارس,مرز سطوح آبی کشور دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی خلیج فارس دانلود فایل این فایل شامل محدوده سیاسی  خلیج فارس…

پروژه زمانبندی در محیط رایانش ابری

الگوریتم‌ زمانبندی رایانش ا,الگوریتم‌های زمانبندی,پروژه cloud computing,پروژه وظایف در محیط ابری,تعیین وظایف محیط ابری,دانلود پروژه زمانبندی ابری,زمانبندی در رایانش ابری,زمانبندی رایانش ابری,زمانبندی وظایف در پردازش ابری,وظایف در رایانش ابری دانلود فایل پروژه زمانبندی در محیط رایانش ابری دانلود فایل چکیده:امروزه…

پاورپوینت ایدئالیسم و آموزش و پرورش

ایدئالیسم و آموزش و پرورش,پاورپوینت آراء تربیتی,پاورپوینت ایدئالیسم و آموزش و پرورش,پاورپوینت کتاب جرالد ال گوتک,پاورپوینت کتاب مکاتب فلسفی,پاورپوینت مکاتب فلسفی,خلاصه کتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی دانلود فایل پاورپوینت ایدئالیسم و آموزش و پرورش دانلود فایل بخشی از متن:ایدئالیسم…

مقايسه ويژگيهاي شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادي حدود سني 20 تا 30 ساله

بررسی سرد مزاجی در زنان,پایان نامه بررسی مزاج سرد زنان,پایان نامه پیرامون سرد مزاجی زنان,پایان نامه مقايسه زنان سرد مزاج و عادی,دلایل سرد مزاجی زنان,رابطه شخصیت با سرد مزاجی,مقایسه شخصیت زنان سرد مزاج,ويژگي شخصیتی زنان سرد مزاج و عادي دانلود…

گزارش کارآموزی طراحی وب سایت

آموزش طراحی سایت,پروژه کارآموزی طراحی سایت,پروژه کاروزی طراحی وب,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی طراحی سایت,دانلود گزارش کارآموزی,طراحی وبسایت,کارآموزی رشته کامپیوتر,کارآموزی طراحی وب,کارورزی طراحی سایت,گزارش کارآموزی طراحی سایت دانلود فایل گزارش کارآموزی طراحی وب سایت دانلود فایل مقدمه:گزارش ارائه شده در زمینه…

طراحی توپ

solidworks,پروژه SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی توپ,توپ ورزشی,سالیدورک,طراحی توپ در SOLIDWORKS,طراحی توپ در سالیدورک,طراحی توپ ورزشی,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی توپ دانلود فایل طراحی توپ دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری…

طراحی گاز دو شعله

solidworks,پروژه SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی گاز دو شعله,سالیدورک,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی گاز دو شعله,طراحی گاز دو شعله,طراحی گاز دو شعله در SOLIDWORKS,طراحی گاز دو شعله در سالیدورک,گاز دو شعله دانلود فایل طراحی گاز دو شعله دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک…

روش استفاده از متون علمی شیمی

روش استفاده از متون علمی شیمی رفتن به سایت اصلی روش استفاده از متون علمی شیمی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: روش استفاده از متون علمی شیمی

مکان یابی نقاط حادثه خیز راه های استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائه راهکار مناسب

پایان نامه حمل و نقل و ترافیک,پایان نامه مکان یابی نقاط حادثه خ,پروژه برنامه ریزی شهری,پروژه تصادفات جاده ای,پروژه روشهای مکانیابی نقاط حادثه خیز,پروژه قطعه بندی مسیر جاده ها,پروژه مکانیابی نقاط حادثه خیز,راه های حادثه خیز کهگیلویه و بویر احمد…

پروپوزال RFP در مورد امنيت شبکه

RFP,پایان نامه امنیت شبکه,پروپوزال,پروپوزال IT,پروپوزال RFP,پروپوزال استقرار امنیت شبکه,پروپوزال امنیت شبکه,دانلود پروپوزال فناوری اطلاعات,دانلود پروپوزال کامپیوتر,نمونه پروپوزال,نمونه پروپوزال امنیت شبکه دانلود فایل پروپوزال RFP در مورد امنيت شبکه دانلود فایل نمونه‌ای از یک پروپوزال در زمینه استقرار امنیت شبکه های…

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی ششم : چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی ششم ابت

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی ششم : چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی ششم ابت رفتن به سایت اصلی   گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی ششم : چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم…

بررسي نقش مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته های رياضي، علوم تجربي و انساني

بررسی نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی,پایان نامه مشاوره و پیشرفت تحصیلی,تاثیر مشاوره در پیشرفت تحصیلی رشته رياضي,مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان,مشاوره در پیشرفت تحصیلی رشته تجربی,نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی رشته انسانی,نقش مشاوره و پیشرفت تحص دانلود فایل بررسي…

بررسي بهداشت رواني در زنان و مردان شاغل

اشتغال زنان,بهداشت روانی,بهداشت روانی در مردان شاغل,بهداشت روانی زنان شاغل,پروژه رشته روان شناسی,پروژه رشته علوم تربیتی,تعریف عملیاتی بهداشت روانی,دانلود پروژه بهداشت روانی,مقاله اشتغال زنان,موانع اشتغال زنان دانلود فایل بررسي بهداشت رواني در زنان و مردان شاغل دانلود فایل قسمتی از…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *