پایان نامه تنوع در جو

پایان نامه تنوع در جو

رفتن به سایت اصلی

چکیده:به منظور بررسی عملکرد و اجزا عملکرد در 20 لاین و ژنوتیپ جو و تعیین بهترین ژنوتیپ، آزمایشی در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی (RCBD) با 4 تکرار در سال 89-88 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. صفات مورد ارزیابی عبارت اند از:  روز تا جوانه زنی، روز تا  سنبله دهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد کل دانه، بیوماس، وزن هزار دانه، طول ریشک، طول پدانکل، عملکرد دانه، شاخص برداشت بودند.پس از تجزیه واریانس مشخص گردید اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 1 و 5 درصد وجود دارد. پس از مقایسه میانگین ها به روش دانکن مشخص گردید ژنوتیپ شماره 8 (Bgs/Dajia//L.1242/3/(L.B.IRAN/Una8271//Gloria’S’/3/…) با عملکرد 9/3733 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد و ژنوتیپ شماره 1 (Nimrooz) با عملکرد 7/2041 کیلوگرم در هکتار پایین ترین عملکرد را دارا می باشد. در بررسی همبستگی صفات مشخص شد عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری با صفات تعداد دانه در متر مربع و تعداد دانه در سنبله اصلی دارا می باشد. همچنین در بررسی رگرسیون گام به گام با در نظر گرفتن عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل مشخص شد که صفات تعداد دانه در سنبله اصلی، بیوماس، طول پدانکل، روز تا ظهور سنبله، روز تا جوانه زنی، تعداد سنبله، طول ریشک، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه به نحو موثری بر روی عملکرد دانه تاثیرگذار هستند. در تجزیه به مولفه‌های اصلی 5 مولفه دارای مقادیر ویژه بیشتر از یک بودند. در مولفه اول صفات شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله اصلی و در مولفه دوم صفات روز تا جوانه زنی، روز تا سنبله دهی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و در مولفه سوم بیوماس، دانه در متر مربع و در مولفه چهارم طول ریشک، طول پدانکل و در مولفه پنجم عملکرد دانه و طول سنبله اصلی دارای بیشترین اهمیت بودند.در تجزیه کلاستر ژنوتیپ ها در 3 کلاستر قرار گرفتند. در کلاستر 1 ژنوتیپ های 1، 12، 17 و کلاستر دوم ژنوتیپ های 4، 6، 7، 8، 9، 10، 14، 15، 16، 18، 19 و در کلاستر سوم ژنوتیپ های 2، 3، 5، 11، 13، 20 قرار گرفتند. با توجه به حداکثر فاصله ژنتیکی بین ژنتیکی بین ژنوتیپ های کلاستر 1 و 2 به منظور استفاده از هتروزیس می توان از ژنوتیپ های این دو گروه استفاده نمود.فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه وکلیات1-1- مقدمه     1-2- اهمیت جو    1-2-1- فرضیات تحقیق    1-2-2- اهداف تحقیق    1-3- غلات     1-4- جو    1-5- سطح زيركشت، توليد و عملكرد جو    1-5-1- سطح زير كشت جو در جهان    1-5-2- عملكرد جو در جهان     1-5-3- سطح زير كشت جو در ايران    1-5-4- توليد جو در ايران    1-5-5- عملکرد در هکتار در ایران    1-6- ویژگیهای گیاه شناسی جو    1-6-1- سیستم ریشه ای    1-6-2- پنجه زدن    1-6-3- ساقه    1-6-4- برگ    1-6-5- گل آذین    1-6-6- ریشک    1-6-7- دانه     1-7- طبقه بندی جو    1-8- ارقام جو پاییزه و بهاره    1-8-1 جوهای پاییزه    1-8-2- جو بهاره    1-8-3- جو دوفصله یا بی تفاوت (حدواسط)    1-9- آب و هوا    1-10- حرارت    1-11- تناوب زراعی    1-12- خاک    1-13- تهیه زمین مناسب    1-14- تاریخ کاشت    1-15- كاشت    1-16- داشت    1-16-1- نیاز غذایی جو     1-16-2- زمان مصرف كودهای شیمیایی    1-16-3- نحوه مصرف كودهای شیمیایی    1-16-4- میزان مصرف كودهای شیمیایی در جو    1-16-5- نیاز آبی و آبیاری    1-16-6- بیماری ها     1-16-7- آفات    1-16-8- علفهای هرز    1-17- برداشت    1-18- اصلاح نباتات    1-19- تاریخچه اصلاح نباتات     1-20- اهداف اصلاح نباتات    1-20-1- افزایش عملکرد    1-20-2- توسعه حوزه کشت    1-20-3- مقاومت به امراض و آفات     1-20-4- بهبود کیفیت محصول    1-21- اهداف اصلاحی جو    1-21- الف) افزایش و پایداری عملکرد    1-21- ب) زودرسی    1-21- د)مقاومت به ورس    1-21- ه) مقاومت به بیماریها و آفات     1-21- و) مقاومت به تنش های غیرزنده (خشکی، سرما و شوری)    1-21- ز) کیفیت دانه    فصل دوم: بررسی منابع2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده بر اهمیت اصلاح ارقام جو    2-2- مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی واریته های جو    فصل سوم: مواد و روش ها3-1- محل اجراي آزمايش    3-2- شرايط اکولوژيكي منطقه اجراي طرح    3-3- شرایط آب و هوایی    3-4- مشخصات طرح آزمايش    3-5- روش اجراي آزمايش     3-6- صفات مورد بررسی    3-6-1- تاریخ جوانه دهی    3-6-2-تاریخ ظهور سنبله    3-6-3-تاریخ رسیدگی فیزیولوژیک     3-6-4-تعداد دانه در سنبله    3-6-5-بیوماس بوته    3-6-6-وزن هزاردانه    3-6-7-تعداد سنبله    3-6-9-طول ریشک    3-6-10-دانه در متر مربع    3-6-11-تعداد دانه در سنبله اصلی    3-6-12-طول پدانکل     3-6-13-عملكرد دانه    3-7- روش تحليل آماري    فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری4-1 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها    4-1-1 تاريخ جوانه زني    4-1-2 تاریخ ظهور سنبله    4-1-3 تاريخ رسيدگي فيزيولوژيك    4-1-4 طول سنبله اصلی     4-1-5 طول پدانکل    4-1-6 طول ریشک    4-1-7 تعداد سنبله    4-1-8 دانه در سنبله    4-1-9 دانه در متر مربع     4-1-10 تعداد دانه در سنبله اصلی    4-1-11 وزن هزار دانه    4-1-12 بیوماس    4-1-13 عملکرد دانه    4-1-14 شاخص برداشت    4-2 همبستگی بین صفات    4-2-1 همبستگی بین عملکرد و سایر صفات     4-2-2 همبستگی بین سایر صفات    4-3- روابط رگرسیونی بین عملکرد دانه و سایر صفات مورفولوژیکی    4-4- تجزیه به مولفه های اصلی    4-5- تجزیه خوشه ای    4-6 تجزیه واریانس کلاسترها    فصل پنجم: نتیجه گیری کلی5-1- بحث    5-2- نتیجه گیری    5-3- پیشنهادات    ادامه فهرست مطالبعنوان    صفحهفهرست منابع   

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
عملکرد تجزیه کلاستر تجزیه به مولفه اصلی رگرسیون گام به گام همبستگی صفات تحقیق درباره جو مقاله درباره جو تولید جو پایان نامه درباره جو پایان نامه رشته کشاورزی کشاورزی جو

تحقیق مواد مخدر شیشه، حشیش و بنگ

اعتیاد حشیش,اعتیاد شیشه,اعتیاد ماری جوانا,تحقیق پیرامون حشیش,تحقیق شیشه,تحقیق ماری جوانا,تحقیق مخدر کریستال,تحقیق مواد مخدر,دانلود تحقیق مواد مخدر,مقاله بنگ,مقاله در مورد آیس,مقاله در مورد بنگ دانلود فایل تحقیق مواد مخدر شیشه، حشیش و بنگ دانلود فایل بخشی از متن:يكي از مواد…

پروژه آمار قد دانش آموزان يو پلاس

پروژه آمار قد دانش آموزان يو پلاس رفتن به سایت اصلی پروژه آمار قد دانش آموزان يو پلاس:داده ها را تنظيم جدول توزيع فراواني محاسبه مي كنيم :1-مد 2-ميانه3-ميانگين4-دهكها5-صدكها : فقط صدك ششم6-چاركها7- واريانس و انحراف معيار   پرداخت و دریافت فایل…

شیپ فایل کاربری اراضی استان سمنان

اراضی استان سمنان,استان سمنان,دانلود شیپ فابل,دانلود نقشه کاربری اراضی استان ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی دانلود فایل شیپ فایل کاربری اراضی استان سمنان دانلود فایل توضیحات:برای تهیه ی نقشه «کاربری اراضی» منطقه…

برنامه برج هانوی در سی شارپ (هوش مصنوعی)

hanoi tower,hanoy,tower hanoi,tower of hanoi,tower of hanoi program,برج هانوی هوش مصنوعی,برنامه برج هانوی,برنامه هانوی,پروژه برج هانوی,پروژه درس هوش مصنوعی,پروژه سی شارپ,سورس کد برج هانوی دانلود فایل برنامه برج هانوی در سی شارپ (هوش مصنوعی) دانلود فایل توضیحات:دانلود سورس کد برنامه…

بررسي رابطه بين تيپ‌ هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان

اثر بخشی تیپ شخصیتی مدیران,اثربخشي مدیران از ديدگاه ذي نفعان,بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران,پایان نامه ارشد مديريت آم,پایان نامه تاثیر تیپ شخصیتی مدیران,تاثیر شخصیت مدیران در مدیریت,رابطه شخصیت مدیر و مدیریت,رابطه شخصیت مدیران و اثربخشی دانلود فایل بررسي رابطه…

پروژه معماری مرمت مسجد مریم بیگم اصفهان

اتوکد مسجد مریم بیگم اصفهان,اتوکد نماهای مسجد,بررسی معماری مسجد مریم بیگم,پاورپوینت مرمت بناهای تاریخی,پروژه مرمرمت مسجد مریم بیگم,پروژه معماری مرمت ابنیه تاریخی,پلان مسجد مریم بیگم اصفهان,طرح مرمت مسجد مریم بیگم,معماری مسجد مریم بیگم اصفهان دانلود فایل پروژه معماری مرمت مسجد…

پاورپوینت آشنایی با بسته بندی مواد غذایی، حبوبات و خشکبار

آشنایی با بسته بندی حبوبات,آشنایی با بسته بندی خشکبار,آشنایی با بسته بندی مواد غذایی,پاورپوینت بسته بندی حبوبات,پاورپوینت بسته بندی خشکبار,پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی,روش بسته بندی حبوبات,روش بسته بندی خشکبار,روش بسته بندی مواد غذایی دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با بسته…

مردان عصر آجر و آهن

دانلود رایگان کتاب,دانلود کتاب اشعار,غزلیات عصر آجر و آهن,کتاب رایگان,کتاب شعر,محسن یاری,مردان عصر آجر و آهن دانلود فایل مردان عصر آجر و آهن دانلود فایل بخشی از این مجموعه:جدا شدن ز تو یعنی  ز عشق سرد شدنز چشم آبی دریای…

شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج 25-0 میلیمتری با دقت 0.01 میلی

آموزش اندازه گیری در فلش پلیر,آموزش اندازه گیری در مکانیک,آموزش میکرو مت,آموزش میکرومتر Flash Player,آموزش میکرومترعمق سنج,آموزش میکرومترعمق سنج با Flash Player,اندازه گیری در مهندسی مکانیک,شبيه سازي آموزش میکرومترعمق سنج,شبیه سازی میکرومتر دانلود فایل شبيه سازي و آموزش میکرومترعمق سنج…

تحقیق ایجاد انگیزه برای حضور در نماز دانش آموزان

تحقیق ارتقا شغلی معلم,تحقیق ایجاد انگیزه برای نماز,تحقیق پیرامون نماز دانش آموزی,تحقیق ترغیب دانش آموزان به نماز,تحقیق حضور دانش آموزان در نماز,تحقیق علل عدم حضور دانش آموزان در نماز,روش جذب دانش آموزان به نماز,نمونه تحقیق ارتقا شغلی معلمان دانلود فایل…

مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در زنان متقاضی طلاق و عادی

ارزش ها و تقاضای طلاق,باورهای غیرمنطقی,باورهای غیرمنطقی در طلاق,بررسی علل طلاق,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه زنان متقاضی طلاق,تاثیر باورها در طلاق,دانلود پایان نامه,روانشناسی تقاضای طلاق,زنان عادی و طلاق,زنان متقاضی طلاق دانلود فایل مقایسه باور های غیر منطقی و ارزش ها در…

روش تدریس، الگوهای جدید تدریس و طرح درس روزانه در کلاس درس.

روش تدریس، الگوهای جدید تدریس و طرح درس روزانه در کلاس درس. رفتن به سایت اصلی در این فایل بحث گسترده و تخصصی روش و فنون تدریس برای کارشناسان آموزش، دانشجویان رشته های علوم تربیتی در تمامی مقاطع و روانشناسان…

مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص

بررسی رضایت شغلی در پرشکان,پايان نامه رضایت شغلی,پایان نامه مدیریت رضایت شغلی,پروژه رضایت شغلی مدیریت,رضایت شغلی پزشکان در بخشهاي عمومي,رضایت شغلی پزشکان در بخشهای خاص,مقايسه رضايت شغلي پزشكان دانلود فایل مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماسال (واقع در استان گیلان)

استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماسال,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماسال (واقع در استان…

مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی

مقاله ویژگی های الگوریتم های کنترل همروندی توزیعی رفتن به سایت اصلی چکیده : در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای(۲ Phase Locking)   ایجاد شده اند خواهیم پرداخت.…

بررسی کامل معماری روستا ابیانه

بررسی روستا ابیانه,بررسی کامل روستا ابیانه,بررسی معماری روستا,پروژه درس روستا,پروژه روستا ابیانه,پروژه معماری روستا ابیانه,دانلود پروژه روستا ابیانه,دانلود پروژه معماری روستا,دانلود معماری روستا,معماری درس روستا دانلود فایل بررسی کامل معماری روستا ابیانه دانلود فایل توضیحات:پروژه و تحقیق بررسی معماری روستا…

بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

بررسي آثار خصوصی سازی صنعت بیمه,پایان نامه ارشد مدیریت بیمه,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت,پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه,پیامد خصوصی سازی بر دارايي های بیمه,تاثیر خصوصی سازی بر ساختار بیمه,تاثیر خصوصی سازی بر صنعت بیمه,سرمايه گذاري شركت هاي ب دانلود فایل…

طرح توجیهی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ

پروژه ساخت رادیاتور,پروژه کارآفرینی تولید رادیاتور,توجیه اقتصادی رادیاتور فولادی,توجیه اقتصادی شوفاژ فولادی,توجیه فنی تولید رادیاتور,توجیه فنی تولید شوفاژ,طرح توجیهی ساخت رادیاتور,طرح تولید رادیاتور فولادی,طرح کا,طرح کارآفرینی تولید رادیاتور دانلود فایل طرح توجیهی تولید رادیاتورهای فولادی شوفاژ دانلود فایل توضیحات:این طرح…

پروژه بررسي پديده هيدروپلانينگ به روش المان محدود و حجم محدود

hydroplane,hydroplaning,بررسی هيدروپلانينگ در لاستیک,پديده هيدروپلانينگ لاستیک,پروژه شبیه سازی هيدروپلانينگ,دانلود پروژه هيدروپلانينگ,شبیه سازی پدیده هیدروپلان,عوامل موثر در hydroplaning,عوامل موثر در آب پ,مدل كردن تاير و سيال,هيدرو پلانينگ دانلود فایل پروژه بررسي پديده هيدروپلانينگ به روش المان محدود و حجم محدود دانلود…

پایان نامه نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان

پایان نامه نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان رفتن به سایت اصلی نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریانمقدمهسازمان ها و ادارات با توجه به میزان وظایف محوله و اهدافی را که دنبال می کنند با برگزاری دوره های آموزشی و…

امداد و نجات در دفاع مقدس

امداد و نجات در دفاع مقدس رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: امداد نجات دفاع مقدس

پلان ساختمان 1 طبقه، واحد 40 متری

پلان 1 طبقه 40 متری,پلان آماده 1 طبقه,پلان آماده ساختمان,پلان اتوکد,دانلود پلان اتوکد,دانلود پلان ساختمان 1 طبقه,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد ساختمان,دانلود نقشه ساختمان,نقشه اتوکد,نقشه اتوکد ساختمان دانلود فایل پلان ساختمان 1 طبقه، واحد 40 متری دانلود فایل توضیحات:اتوکد پلان…

مقاله مدیریت تولید (Production management)

management,Production,Production management,تحقیق در مورد مدیر تولید,تحقیق در مورد مدیریت تولید,ترجمه مقاله مدیریت تولید,دانلود مقاله,مدیر تولید,مدیریت تولید,مقاله ترجمه شده,مقاله مدیریت,مقاله مدیریت تولید دانلود فایل مقاله مدیریت تولید (Production management) دانلود فایل بخشی از متن:پیش نیازهای لازم برای ورود به یک شغل…

تجزيه و تحليل، پيچيدگي هاي صنعت تجارت الكترونيك

بررسی صنعت تجارت الکترونیک,پروژه تجارت الکترونیک,پيچيدگي صنعت تجارت,پیچیدگی صنعت الكترونيك,تجزيه صنعت الکترونیک,تحقیق تجارت الکترونیک,تحليل صنعت الکترونیک,صنعت تجارت اینترنتی دانلود فایل تجزيه و تحليل، پيچيدگي هاي صنعت تجارت الكترونيك دانلود فایل مقدمه:در فصل قبل مشاهده كرديم كه چگونه تكنولوژيهاي تجارت الكترونيك،…

پاورپوینت مدارهاي منطقي ديجيتال به همراه کتاب انگلیسی و ترجمه شده دیجیتال موریس مانو

پاورپوینت درس مدارهاي منطقي,پاورپوینت مدارهاي منطقي,پاورپوینت مدارهاي منطقي ديجيتال,دانلود کتاب موریس مانو,درس مدارهاي منطقي ديجيتال,کتاب انگلیسی طراحی دیجیتال دانلود فایل پاورپوینت مدارهاي منطقي ديجيتال به همراه کتاب انگلیسی و ترجمه شده دیجیتال موریس مانو دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت درس مدارهاي منطقي…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *